با دستور ذیل میتوانید کلیه دیتابیس های روی سرور را بهینه و تعمیر کنید:

mysqlcheck -Aop -uroot


همچنین دستور زیر هم همین کار را انجام میدهد

mysqlcheck -u root -p --auto-repair --optimize --all-databases